Öppet tider

 

Måndag - Torsdag

 

11,00 - 18,00

 

Fredag

 

11,00 - 16,00

 

 

Varannan Lördag udda veckor

 

11,00 - 15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från idé till start.

 

 

 

 

 

Vad är ett Socialt kooperativ?

 

Ett kooperativ är en fristående sammanslutning av personer som frivilligt samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov och önskemål genom en samägd och demokratisk förening.

 

  Fristående innebär att kooperativet är en egen juridisk person, en registrerad allmännyttig förening. Som sådan kan kooperativet mycket väl samverka med andra organisationer och på så sätt stå i ett ömsesidigt beroende gentemot till exempel kommunen, men ingen annan organisation eller myndighet kan driva kooperativet eller besluta om dess tillgångar.

 

Sociala kooperativ är fristående sammanslutningar av personer som samverkar för att lösa behov av arbete och social gemenskap. Vinstmotivet är underordnat syftet att utveckla och göra bruk för var och ens arbetsförmåga och medbestämmande i kooperativets angelägenheter.

 

Personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden p.g.a. funktionshinder är den dominerande gruppen

 

Sociala kooperativ är beroende av samhällets stöd.

 

 

 

 

Inledning

 

 

Att starta ett socialt kooperativ tar tid. Det måste man vara medveten om. Vi ska i den här utvärderingen försöka beskriva hur kooperativet Capella kom till och hur det utvecklades och hur det har påverkat kooperatörerna.

 

 

 

Bakgrund

 

Efter ”psykädel”- reformen blev många med psykiska funktionshinder isolerade i hemmet. Detta gjorde att allt fler egentligen blev sjukare, mer medicinberoende och mer samhällsfrånvända. Många hade svårt att komma ut i olika aktiviteter eller sysselsättning och hade varit utanför arbetsmarknaden i många år. De var inne i en negativ spiral.

 

 Eftersom kommunen har en skyldighet att se till att dessa personer får en meningsfull sysselsättning kontaktade Ingemar Wärnegren, RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, i slutet av september 2004 mig Ulf Sjölund och ABF, Arbetarnas Bildnings Förbund, för att se om vi kunde hjälpa till att starta ett socialt kooperativ för psykiskt funktionshindrade i Uppsala.

 

Både Ingemar och Ulf hade erfarenheter av att bilda kooperativ. Han från Värmland och jag från Enköping.

 

Vi bestämde att starta en utbildning för ett antal kooperatörer. Vi sökte och fick pengar från EU för att kunna genomföra detta.

 

I januari 2005 togs kontakter med politiker och tjänstemän inom Uppsala kommun. Vår idé togs emot på ett mycket positivt sätt och ansökan om ekonomiskt stöd för verksamheten lämnades in. Det beslutades att kommunen skulle ansöka om medel från staten.

Statens dåvarande psykiatriutredare Anders Milton föreslog att staten skulle ställa ekonomiska bidrag till förfogande för att ordna med verksamheter för personer med psykiska funktionshinder. Uppsala kommun sökte och fick 1 500 000 kronor för projektet kooperativet Capella. Uppsala kommun bidrog själva med 440 000 kronor.

ABF bidrog med ekonomiskt stöd och kostnadsfria studiecirklar för kooperatörerna.

Kooperativet har också beviljats EU-medel för utbildningar.

 

Projektet skulle pågå i två år.

 

2007 blev Capella en permanentad verksamhet som stöds av Uppsala kommun.

Kommunen bekostar hyra och löner för handledarna samt ett verksamhetsbidrag.

 

 

 

  

Studier

 

I oktober 2004 startade den förberedande utbildningen i form av en studiecirkel i ABFs regi. Den handlade mest om föreningskunskap. Denna utbildning pågick till december 2004.

 

Vi fick ytterligare pengar från EU och studier startade i form av ett samarbete med Wiks folkhögskola. Utbildningen startade den 10 januari 2005 i ABF: s lokaler i Flogsta i Uppsala. Tio personer var intresserade att delta i denna den första utbildningen av hittills tre.

I kursen ingick bland annat samhällskunskap, föreningskunskap, företagsekonomi, marknadsföring, bemötande och att utarbeta en affärsidé.

Denna kurs pågick under tio veckor. Även ett antal studiebesök på andra kooperativ och företag i Uppland genomfördes.

Efter dessa veckor startades en studiecirkel i data i samarbete med ABF, Gruppen gjorde en presentationsfolder om kooperativet som delades ut vid ett föreningsmässa på Fyrishov i Uppsala.

 

Samtidigt startade en andra utbildning på 10 veckor för ytterligare en grupp.

2006 startade även en tredje grupp sina studier. När denna grupp var klara fick alla som gått grundutbildningen en utbildning i livsmedelshantering och livsmedelshygien.

 

Idag fortsätter studier i kooperation och livsmedelshygien för alla nya kooperatörer som kommer till. Övriga erbjuds studier som är relevanta för verksamheten t.ex. datautbildning, färg, form och komposition samt skyltning.

 

 

 

Rekrytering av deltagare

 

 

Rekryteringen av blivande kooperatörer har till en början skett i samarbete med de olika boendena för psykiskt funktionshindrade i Uppsala kommun, SARUK (Samordnad Arbetsrehabilitering Uppsala Kommun) och RSMH Club Lindormen.

Efter det att kurserna kommit igång har också flera personer själva kontaktat oss och velat vara med på nya kurser.

 

I dag samarbetar vi även med Arbetsförmedlingen Socialtjänsten, Rehab-team, boendestöd, Kriminalvården och Försäkringskassan när det gäller rekrytering.

 

  

 

Vår affärsidé.

 

Tanken var att kooperatörerna själva skulle tänka ut sin egen affärsidé från ett underifrån perspektiv.

Tidigare försök att starta kooperativ har ibland haft en tendens att misslyckas därför att förslagen har kommit uppifrån och man har sedan försökt att förankra idén hos kooperatörerna.

 

Man beslöt att arbeta med second hand försäljning. De saker man skulle sälja skulle vara möbler, leksaker, husgeråd, prylar, böcker och annat.

 

Affärsidén var att sälja saker som folk skänker till kooperativet till låga priser vilket leder till hög omsättning och ekonomiskt överskott.

 

Vidare ville man starta ett kafé och servera goda mackor och bakverk till bra priser samt att satsa på catering i mindre volym.

 

Kooperatörerna döpte kooperativet efter ett förslag från en medlem till CAPELLA 

 

 

 

Marknadsföring

 

I samarbete med Uppsala kommun genomfördes den 24 oktober 2005 ett seminarium för anställda i kommunen. Seminariet handlade om sociala kooperativ i allmänhet och Capella i synnerhet. Där fick kooperatörerna själva berätta om sig själva och om den kommande verksamheten. Drygt sextio personer deltog i seminariet.

 

I samband med en föreningsmässa i Fyrishov fick kooperativet en möjlighet att visa upp sig och presentera den kommande verksamheten.

 

Kooperativet har under kurserna arbetat fram en marknadsföringsplan på hur och till vilka de ska marknadsföra sig och sin idé.

 

Marknadsföringen sker genom regelbunden annonsering i tidningar, genom radioreportage, informationsträffar, broschyrer, foldrar, mässor och muntlig spridning inför personer som kooperativet har kontakt med.

 

I november 2008 deltar Capella på Sociala företagsmässan på Kulturhuset i Stockholm.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                

Organisation

 

Capella är en allmännyttig ideell förening vars intäkter kommer att användas i verksamheten. Stadgar som arbetats fram av kooperatörerna reglerar verksamheten.

Styrelsen består av de sju personer. Handledarna är adjungerade vid styrelsemötena. Medlemsmöten sker när övergripande beslut ska tas. Vid behov bildas särskilda arbetsgrupper.

 

Kooperatörerna har ingen inkomst från kooperativet. Som uppmuntran får de resorna till och från capella betalda och kooperativet ordnar med utflykter och studiebesök etc.

 

I kooperativet arbetar två handledare, Ulf Sjölund sedan oktober 2005 och Eva Nelin sedan februari 2006. De är anställda av Uppsala kommun.

 

 

 

 

Lokalfrågan

 

 

En verksamhet som Capella vill bedriva kräver stora lokaler. Vår första tanke var att starta i stadsdelen Gottsunda. Där ansåg vi att vår kundkrets fanns. Vi tog kontakt med fastighetskontoret i Uppsala kommun och föreslog en lokal som var tillräckligt stor.

Kontakt togs med fastighetsägaren och det verkade till en början positivt men efter ett tag backade fastighetsägaren då de ansåg att de redan lovat en annan förening att använda lokalen.

 

Ett intensivt arbete startade för att hitta en annan lokal. Kravet var att denna skulle vara tillräckligt stor och ligga i ett för oss attraktivt område. Mina ögon föll på den gamla restaurangen på Rackarbergen i centrala Uppsala som var nerlagd. Den verkade perfekt för oss.

 

Lokalen ligger i ett studenttätt område på gångavstånd från universitetet. Vi tog kontakt med fastighetsägaren, AP-fastigheter och förklarade vad vi ville använda lokalen till. De tyckte att vår idé var bra och lämnade ett avtalsförslag till fastighetskontoret i kommunen. I förslaget ingick att AP-fastigheter skulle bygga om och reparera lokalen så att den passade oss. Den totala kostnaden fick inte överstiga 1 800 000 kronor. Alla kostnader som översteg denna summa skulle kooperativet själva st.å för

 

Kostnaden hamnade på 1 801 000 Kr! Tusenlappen bjöd AP-fastigheter på.

 

Kommunen accepterade avtalet som även innehöll en hyressubvention under ett antal år.

 

Arbetet med att iordningställa den ca 370 m2 stora lokalen påbörjades den 29 juni 2006 och lokalen var ombyggd till den 22 augusti 2006. Inflyttning skedde samma dag och de arbeten som kooperativet själva skulle göra påbörjades. Vi började då arbeta in rutiner och vidareutbilda oss. Capella hade åtagit sig att göra en del målningsarbete och mindre arbeten.

Redan innan vi startat och marknadsfört oss hade fått in en hel del grejer som vi med AP-fastigheters goda minne förvarar hyresfritt i källaren.

 

Så här i efterhand kan man tycka att det var bra att vi hittade en ännu bättre lokal.

 

Officiell invigning skedde i början av december 2006.

 

AP-fastigheter har under hela tiden varit mycket tillmötesgående och vi har under ombyggnadstiden fått vara med att utforma lokalerna på ett sätt som passar vår verksamhet.

 

 

 

Social redovisning

 

Under åren som gått har ca 23 personer deltagit i utbildningen och ytterligare sex går den nu. Av dem som genomfört utbildningen finns 16 personer kvar i verksamheten, 8 kvinnor och 8 män. Dessa har utvecklats mycket positivt.

 

Kooperatörerna tar hänsyn till varandra och alla deltar i diskussioner kring arbetet och planeringen. Man kan se att deras självförtroende och självkänsla stärkts. Detta genom att de har fått en vettig sysselsättning – arbete. De har deltagit flitigt i verksamheten och har sällan uteblivit från arbetet eller från utbildningarna.

 

De har förändrats genom att tala om sina positiva och friska sidor, istället för sina problem och funktionshinder.

 

I början av utbildningen var det flera deltagare som kom med sina assistenter eller gode män, idag kommer alla själva till kooperativet.

 

 

 

 Deltagarnas utvärdering

 

 

 

”Jag NN har upplevt detta år som mycket positivt. Jag har förbättrat mitt liv både psykiskt och fysiskt på många sätt. Att få ha andra vuxna att prata väder och vind med har varit väldigt bra. I min vardag träffade jag tidigare endast mina två barn 4 år och 6 år och min man. Min vårdepression är mildare och jag kan stävja den med vila och mera medicin. Studiecirkeln har ökat min livsglädje.”

Kvinna A

 

”Först var jag lite tveksam till att gå på koopkursen. Till slut prioriterade jag kursen och det har jag inte ångrat. Det har blivit en social träning att komma utanför hemmets fyra väggar. Jag har fått bra kontakt med de övriga medlemmarna i gruppen och det känns bra att bli accepterad som man är. Jag har lärt mig mycket nya saker t ex hur en styrelse ska fungera, bokföring, hur ett kooperativ kan fungera. Gruppen har varit på studiebesök som visat exempel på hur vi kan göra själva när vi får lokal och pengar. Det känns positivt och roligt att vara med och medverka till en sysselsättning som kan leda till ett bättre liv.”

Kvinna B

 

”Jag har utvecklats mycket under cirkelns gång. Vågar prata mer. Roligt att få tjejer att prata med. Bokföring var roligt. Bra kamratskap. Bra och tålmodiga ledare.

Kvinna C

 

”Både NN och hennes gode man ser och känner att hon mår bättre. Kan koncentrera sig på annat än sig själv. Behöver inte lika mycket medicin. Bra förberedelse för kooperativa arbetet. Det är bra kamratskap. Data var kul att pröva på. Bra och tålmodiga ledare.”

Kvinna D

 

”Det är livskvalitet att få känna gemenskap med gruppen. Tyvärr har det varit få killar i gruppen”

Man A 

 

 

 

Fortsättningen på verksamheten.

 

Capella var ett projekt som pågick under två år. Uppsala kommun stöttar idag kooperativet med hyreskostnader och löner för handledarna.

Kooperativet kommer att i framtiden delvis kunna finansiera sin verksamhet själva.

Jag tror att denna verksamhet kan utvecklas till något mycket större.

Möjlighet till expansion med annan verksamhet finns ex cykelreparationer, ramverkstad, tillverkning av föremål av glas . Ytterligare personer kan då få en möjlighet att utvecklas inom kooperativet och eventuellt hitta andra former av anställning inom kommunen eller det privata näringslivet, exempelvis lönebidragsanställningar, utvecklingsanställningar eller offentligt skyddade arbeten.

Detta skulle stärka kooperatörernas självkänsla ytterligare om de får ett riktigt lönearbete.

För en större del av gruppen blir det en strukturerad sysselsättning som kan bestå under lång tid, vilket blir dessa personers trygghet.

 

 

Slutord

 

Arbetet med att starta kooperativet Capella har varit mödosamt men väldigt roligt. Att få vara med om att tillsammans med kooperatörerna i en positiv anda arbeta fram denna verksamhet har varit inspirerande. Jag hoppas och vet idag på att verksamheten fortsätter och kommer att utvecklas.

 

Capella vill tacka Uppsala kommun, RSMH Club Lindormen, ABF och AP-fastigheter för allt stöd, hjälp och uppmuntran som vi fått.

 

 

 

 Kooperativet Capella

Rackarbergsgatan 10

752 32 UPPSALA

 

Tel: 018 – 50 45 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från idé till start.